tellimine.ee Perioodika tellimiskeskus

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on dokument, mis reguleerib füüsilise isiku andmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi füüsilise isiku suhetes AS Express Postiga.  

 1. Mõisted
  1. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse Isikuandmeid.
  2. Andmesubjekt - on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada AS Express Posti teenuseid ning kelle andmeid Volitatud töötleja töötleb kooskõlas Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega.
  3. Vastutav töötleja – juriidiline või füüsiline isik, kelle toodet Andmesubjekt on tellinud. Vastutavad töötlejad on: AS Ajakirjade Kirjastus; AS Ekspress Meedia; AS Postimees; AS Ühinenud Ajalehed; AS Õhtuleht; OÜ Dolce Press; AS Kuma; OÜ Nord Print; OÜ Nädaline; SA Kultuurileht; AS Äripäeva Kirjastus; OÜ Fookus Meedia; OÜ Almaliest, OÜ Director Meedia; Lilita UAB; Rigas Vilni; OÜ Leju ja Co; OÜ Best Press; OÜ Marikiri; OÜ Critera VMG; Vaba Ajakirjandus MTÜ; AS PR Põhjarannik; OÜ Helios Kirjastus; OÜ SK Media Eesti; AS Egmont Estonia; OÜ Ajakiri Sport.
  4. Volitatud töötleja - AS Express Post, registrikoodiga 10354213, asukohaga Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn, kes töötleb andmeid kooskõlas Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega eesmärgistatud tegevuse saavutamiseks.
  5. Isikuandmed - mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis AS Express Post on tehingusuhte käigus või Andmesubjekti soovi avaldamisega tehingusuhtesse astudes Andmesubjekti kohta teada saanud, vastavalt Isikuandmete töötlemise eesmärkidele.
  6. Isikuandmete töötlemine - igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
  7. Kolmas isik- füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Volitatud töötleja, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.
 2. Andmesubjekti nõusolek
  1. Volitatud töötlejaga tehingusuhtesse astumisega või soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, annab Andmesubjekt Volitatud töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega.
  2. Isikuandmete töötlemine punktides 3.1.2 – 3.1.4. nimetatud eesmärgil toimub üksnes Andmesubjekti selgelt väljendatud nõusolekul.
  3. Nõusoleku võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta.
 3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted
  1. Volitatud töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et:
   1. täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
   2. pakkuda Andmesubjektile Vastutava töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste pakkumine e-posti teel);
   3. paremini mõista Andmesubjekti ootusi Volitatud töötleja poolt vahendatavate toodete ja teenuste osas (nt Isikuküsitlused, turu-uuringud jms);
   4. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
   5. täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
  2. Volitatud töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid.
  3. Volitatud töötlejal on õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Andmesubjekti teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis Andmesubjekt on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.
  4. Volitatud töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid.
 4. Isikuandmete kaitse ja vastutus
  1. Volitatud töötleja tagab Isikuandmete kaitse läbi kõikvõimalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.
  2. Volitatud töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud AS Express Posti töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
  3. Volitatud töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.
 5. Andmesubjekti õiguste kaitse
  1. Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Volitatud töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.
  2. Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
   1. Kui Andmesubjekt leiab, et Volitatud töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega AS Express Posti poole elektronposti vahendusel tellimine@expresspost.ee või telefonil 617 7717.
  3. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 6. Isikuandmete töötlemise põhimõtete muutmine
  1. Volitatud töötlejal on õigus Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid ühepoolselt muuta tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele.
  2. Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete muutmisest teavitab Volitatud töötleja Andmesubjekti ette AS Express Post koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil vähemalt üks (1) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.